Ponuka DNA testov od firmy GHC GENETICS SK, s.r.o.

DNA testy na určenie otcovstva a iných príbuzenských vzťahov

ŠTANDARD - Akcia

5 pracovných dní


Anonymný test otcovstva/materstva, jednoduchá výsledková správa bez DNA profilov testovaných osôb, nie je potrebný informovaný súhlas, 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 120 €)

EXTRA - Akcia

5 pracovných dní


Súkromný test otcovstva/materstva, komplexná výsledková správa vrátane DNA profilov testovaných osôb, potrebný informovaný súhlas, 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 140 €)

PRENATAL

5 pracovných dní


Test otcovstva pred narodením dieťaťa z plodovej vody, súčasťou je aj stanovenie pohlavia plodu a test na Downov syndróm, 3 vzorky (odber pl. vody nie je zahrnutý v cene)

Viac info Objednať test (od 220 €)

LEGAL

10 pracovných dní


Súdnoznalecký test otcovstva príp. iných príbuzenských vzťahov pre právne účely, overovanie identity testovaných osôb súdnym znalcom, komplexná správa, 3 a viac vzoriek

Viac info 395 €

FAMILIA

10 pracovných dní


Test príbuznosti osôb (súrodenci, starí rodičia/vnuk/vnučka atď.), 2 a viac vzoriek

Viac info Objednať test (od 220 €)

TWIN

5 pracovných dní


Test jedno-/dvoj-vaječnosti dvojčiat (monozygozita), 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 120 €)

Individuálne a genografické testy

PATERNALINEA

10 pracovných dní


Genografický test Y chromozómovej DNA, Y-STR profil 23 markerov, sledovanie otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 95 €)

MATERNALINEA

10-15 pracovných dní


Genografický test mitochondriálnej DNA, DNA sekvenovanie informatívnej oblasti, sledovanie materskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 105 €)

DUOLINEA

10-15 pracovných dní


Genografický test Y chromozómovej aj mitochondriálnej DNA, sledovanie materskej aj otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 180 €)

DNA PROFIL

5 pracovných dní


Individuálny profil, potrebný informovaný súhlas, 16 markerov, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 95 €)

DNAART

15 pracovných dní


Vaša DNA na stene v obývačke, umelecký obraz DNA profilu v rôznych farbách a veľkostiach

Viac info 190 €

Medicínske genetické testy pre samoplatcov

Celiakia

10 pracovných dní


HLA alely DQA1, DQB1 (haplotypy DQ2cis/trans, DQ8)

Viac info 85 €

Laktózová intolerancia

10 pracovných dní


LCT (c.-13910T>C, c.-22018A>G)

Viac info 75 €

Hereditárna fruktózová intolerancia

10 pracovných dní


ALDOB (del4E4, p.A149P, p.A174D, p.N334K)

Viac info 75 €

Histamínová intolerancia

10 pracovných dní


AOC1 (4 vybrané mutácie)

Viac info 75 €

DentalGen®

5-10 pracovných dní


IL-1A (c.-899C>T); IL-1B (c.3953C>T); HLA-alely DRB1*04; Bakteriálna detekcia: A. actinomycetemcomitans, C. rectus, C. sputigena, C. gingivalis, P. micra, E. nodatum, E. corrodens, F. nucleatum, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, T. denticola.

Viac info 120 €

BRCA1 / BRCA2 screen

15 pracovných dní


BRCA1: c.68_69del2, c.181T>G, c.843_846del4, c.3642_3643del2, c.3700_3704del5, c.4243delG, c.5266dupC BRCA2: c.8537_8538del2, c.7913_7917del5

Viac info 90 €

Hereditárny karcinóm prsníka a ovaria (HBOC)

90-180 pracovných dní


BRCA1, BRCA2, celé gény, MLPA analýza génov BRCA1, BRCA2

Viac info 1000 €

Cystická fibróza

15 pracovných dní


CFTR (50 mutácií + IVS8-5T)

Viac info 365 €

Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba)

10 pracovných dní


HLA (alelická skupina B*27)

Viac info 45 €

Mikrodelécie Y-chromozómu

10 pracovných dní


AZFa, AZFb, AZFc, 14 SRY lokusov

Viac info 155 €

Trombofílie – Faktor V

10 pracovných dní


FV (leidenská mutácia, c.1691G>A)

Viac info 23 €

Trombofílie – Faktor II

10 pracovných dní


FII (protrombín, c.20210G>A)

Viac info 23 €

Trombofílie - Factor V a II

10 pracovných dní


FV (c.1691G>A), FII (c.20210G>A)

Viac info 43 €

Trombofílie - Faktor V/R2

10 pracovných dní


FV/R2 (p.H1299R)

Viac info 23 €

Trombofílie - Faktor XIII

10 pracovných dní


F13A1 (p.V34L)

Viac info 23 €

Trombofílie - Faktor MTHFR

10 pracovných dní


MTHFR (c.677C>T, c.1298A>C)

Viac info 34 €

Trombofílie - PAI-1

10 pracovných dní


PAI-1, gén SERPINE1 (alela 4G/5G)

Viac info 34 €

Beta-talesémia

15 pracovných dní


HBB (β-globín, 22 mutácií)

Viac info 120 €

Familiárna hypercholesterolémia

10 pracovných dní


APOB-100 (p.R3500Q)

Viac info 30 €

Hypertenzia/Ischemická choroba srdca

10 pracovných dní


ACE (inzercia/delécia 287 kb)

Viac info 84 €

Ischemická choroba srdca / Alzheimerova choroba

10 pracovných dní


APOE (alely E2, E3, E4)

Viac info 84 €

Trombocytopénia / Ischemická choroba srdca

10 pracovných dní


GPIIIa, gén ITGA2B (p.L33P)

Viac info 84 €

Chronická obštrukčná choroba pľúc / Emfyzém pľúc / Hepatálna dysfunkcia

10 pracovných dní


Deficit α1-antitrypsínu, SERPINA1, alela S (p.E264l)/alela Z (p.E342K)

Viac info 84 €

Hemochromatóza

10 pracovných dní


HFE (p.C282Y, p.H63D)

Viac info 85 €

Gilbertov syndróm

10 pracovných dní


UGT1A1 (promótor, TATA box)

Viac info 30 €

PCR diagnostika aneuploidií

3 pracovných dní


Chromozómy 13, 18, 21, X, Y

Viac info 140 €

Androgénna alopécia (plešatosť)

15 pracovných dní


EDA2R, AR (5 vybraných mutácií)

Viac info 90 €

Metabolizmus xenobiotík

10 pracovných dní


GSTT1 (del), GSTM1 (del), GSTP1 (p.I105V)

Viac info 40 €

Sexuálne prenosné ochorenia (STD)

3 pracovných dní


HPV DNA (HR/LR), HSV1/2 DNA, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum

Viac info 95 €

HPV DNA skríning

3 pracovných dní


HR-HPV 16, 18 a LR-HPV 6, 11

Viac info 85 €

HPV DNA genotypizácia

3 pracovných dní


HR-HPV (14 genotypov); LR-HPV (6, 11)

Viac info 95 €

Rezistencia na HIV

10 pracovných dní


CCR5 (delécia 32 bp)

Viac info 40 €

Izolácia DNA

2 pracovných dní


Izolácia DNA, stanovenie koncentrácie a čistoty DNA

Viac info 15 €

TromboGen®

10 pracovných dní


FV (leidenská mutácia, c.1691G>A), FII (protrombín, c.20210G>A), MTHFR (c.677C>T, c.1298A>C)

Viac info 70 €

TromboGen® plus

15 pracovných dní


FV (leidenská mutácia, c.1691G>A), FII (protrombín, c.20210G>A), MTHFR (c.677C>T, c.1298A>C), PAI-1 (alela 4G/5G)

Viac info 95 €

AteroGen®

10 pracovných dní


APOB-100 (p.R3500Q); APOE (alely E2, E3, E4); GPIIIa (p.L33P); ACE (ins/del 287kb); FGB (c.-455G>A); NOS3 (c.-786T>C, c.894G>T); LTA (c.804C>A)

Viac info 135 €

GenScan®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny test vybraných markerov, výsledná správa na USB disku, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 670 €

GynGen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny test vybraných markerov, výsledná správa na USB disku, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 220 €

GenForMen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny test vybraných markerov, výsledná správa na USB disku, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 220 €

OsteoGen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny test vybraných markerov, výsledná správa na USB disku, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 260 €

Medicínske genetické testy pre poistencov

Hereditárny karcinóm prsníka/ ovária (HBOC)


BRCA1, celý gén BRCA2, celý gén MLPA analýza génov BRCA1, BRCA2

Viac info Objednať test (od 0 €)

Gilbertov syndróm


Gén UGT1A1, promótor - TATA box

Viac info Objednať test (od 0 €)

Hemochromatóza


Gén HFE, polymorfizmy p.His63Asp p.Ser65Cys, p.Cys 282Tyr gény HFE, FPN1, TFR2, 15 najčastejších mutícií

Viac info Objednať test (od 0 €)

Trombofílie


FV (Leiden, c.1691G>A) a FII (protrombín, c.20210G>A) MTHFR (c.677C>T, c.1298A>C) iné mutácie

Viac info Objednať test (od 0 €)

Cystická fibróza


Gén CFTR, 50 mutácií + IVS8-5T gén CFTR, celý gén gén CFTR, vyšetrenie mutácie F508del

Viac info Objednať test (od 0 €)

Mikrodelécie Y-chromozómu


Gén AZFa, AZFb, AZFc

Viac info Objednať test (od 0 €)

Wilsonova choroba


Gén ATP7B, mutácia p.His1069Gln gén ATP7B, mutácie c.1340del4, c.3402delC, p.Arg778Gly, p.Trp779X gén ATP7B, celý gén

Viac info Objednať test (od 0 €)

Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy (MEN II), Hirschprungova choroba


Gén RET, celý gén

Viac info Objednať test (od 0 €)

PCR diagnostika aneuploidií


Chromozómy 13, 18, 21, X, Y

Viac info Objednať test (od 0 €)

DNA detekcia HPV vírusov


Skupiny HPV HR (high risk) a LR (low risk)

Viac info Objednať test (od 0 €)

DNA detekcia Chlamydia trachomatis


Chlamydia trachomatis

Viac info Objednať test (od 0 €)

Vyšetrenie špecifickej mutácie


Vyšetrenie špecifickej mutácie

Viac info Objednať test (od 0 €)

EXPERT CONSULT

15 pracovných dní


Expertná revízia výsledkov a správ, odborná osobná konzultácia a poradenstvo

Viac info 0 €