Profil firmy GHC GENETICS SK, s.r.o.

Spoločnosť GHC GENETICS SK na Slovensku je najmladší a najdynamickejší člen skupiny GHC Healthcare Worldnet, ktorá sa sústreďuje na ponuku prediktívneho genetického testovania v celej šírke, akú umožňuje súčasná veda a špičkové nové technické vybavenie laboratórií GHC GENETICS.

Certifikát Medzinárodnej spoločnosti forenznej genetiky (ISFG) pre firmu DNA Test, s.r.o. (predchodcu GHC GENETICS SK, s.r.o.)

GHC GENETICS SK disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením pre prácu s DNA, vrátane automatického analyzátora DNA firmy Applied Biosystems , zariadeniami na extrakciu DNA z buniek a na jej spracovanie polymerázovou reťazovou reakciou (PCR).

Pracovisko má k dispozícii počítačový program Genotype 5.0 , ktorý umožňuje štatisticky vyhodnotiť výsledky analýz (napr. vypočítať pravdepodobnosť otcovstva).

GHC GENETICS SK vykonáva analýzy a testy vo vlastných laboratóriách. Ako jediné z podobných pracovísk na Slovensku sa GHC GENETICS SK každoročne podrobuje testovaniu kvality, ktoré organizuje Medzinárodná spoločnosť forenznej genetiky (ISFG) a má certifikáty tejto spoločnosti, potvrdzujúce úspešnosť.

GHC GENETICS SK vedú a pôsobia v ňom vysoko erudovaní špecialisti na prácu s DNA, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, získané počas pôsobenia v rámci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, resp. v rámci DNA-laboratória Kriminalistického expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave.

Dvaja z nich - Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek - pôsobia ako súdni znalci z odboru genetiky, odvetvie analýzy DNA, vymenovaní Ministerstvom spravodlivosti SR a vypracovali už stovky znaleckých posudkov pre súdy, prokuratúry, políciu aj pre súkromné osoby.

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. je členom Európskej spoločnosti pre genetiku človeka (ESHG), Medzinárodnej spoločnosti pre forenznú genetiku (ISFG), Organizácie pre štúdium ľudského genómu (HUGO) a ďalších odborných spoločností. Mgr. Ján Matúšek viedol DNA laboratórium Kriminalistického expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, kde vykonával analýzy DNA pre potreby kriminalistiky.

Pracovníci

Vladimír Ferák

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

Je už 25 rokov súdnym znalcom z odboru genetika, odvetvie analýza DNA. Pôvodne pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde bol vedúcim Katedry molekulárnej biológie a dve funkčné obdobia aj dekanom fakulty. Má vyše 30-ročné skúsenosti v oblasti analýzy ľudskej DNA a ako zakladateľ DNA identifikácie v bývalom Československu dostal cenu Forensica Magna od Česko-Slovenskej spoločnosti pre forenznú genetiku.

vladimirferak@gmail.com

Mgr. Ján Matúšek

Mgr. Ján Matúšek

Pôsobí ako DNA expert. Je súdnym znalcom z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA. Má mnohoročné skúsenosti s analýzou ľudskej DNA a s testami DNA pre účely kriminalistickej identifikácie osôb. Vyštudoval odbor Molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a absolvoval školenie v oblasti DNA-typizačných metód na FBI Academy v USA.

matusek@dnatest.sk

Mgr. Marian Baldovič, PhD

Mgr. Marian Baldovič, PhD

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam variability mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami izolácie a analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK v Bratislave, kde pôsobí aj ako školiteľ a oponent záverečných prác na viacerých stupňoch štúdia.​

baldovic@ghc.sk

RNDr. Michal Konečný, PhD.

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Vyštudoval Kategru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín - pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu hereditárného prsníka/ovárií. V súčasnosti je podpredsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave.

konecny@ghc.sk

Materská spoločnosť

Loga GHC Healthcare Worldnet

GHC GENETICS je členom skupiny GHC Healthcare Worldnet, ktorá sa špecializuje na ponuku prediktívneho genetického testovania Laboratóriá spoločnosti sú vybavené najnovšími americkými technológiami, vďaka ktorým sa GHC GENETICS stala prvou a zatiaľ jedinou spoločnosťou v Európe, ktorá umožňuje testovanie viac ako 300 génových polymorfizmov zodpovedajúcich za dispozície k mnohým chorobám, ktoré sú v rámci genetického vyšetrenia GenScan analyzované. Spoločnosť v tomto smeru ponúka vyšetrenie v komplexe s klinickým servisom lekárov, ktorí riešia problematiku predispozičných faktorov.

V Prahe zároveň vzniká výskumná základňa v podobe Inštitútu lekárskej a prediktívnej genetiky. Jeho poslaním je zaistenie ďalšieho rozvoja výskumu prediktívneho genetického testovania a riešenia výskumných úloh predovšetkým v oblasti molekulárnej biológie.

PartneriAko správne vybrať laboratórium pre výkon testu DNA?

Čo rozhoduje pri výbere laboratória, ktoré pre vás vykoná test DNA

Výsledok testu DNA môže výrazne ovplyvniť vašu budúcnosť, prípadne aj budúcnosť vašich blízkych.

Vykonanie testu treba preto zveriť pracovisku, ktoré zaručuje najvyššiu kvalitu výsledku, čo väčšinou nebýva to pracovisko, ktoré ponúka testy za najnižšiu cenu.

Pri výbere pracoviska odporúčame riadiť sa nasledovnými hlavnými kritériami:

  • Je toto pracovisko certifikované, resp. akreditované?
  • Je toto pracovisko súčasťou štandardnej siete zdravotníckych pracovísk?
  • Pôsobia na ňom kvalifikovaní a skúsení odborníci?
  • Vykonáva pracovisko analýzy vo vlastných laboratóriách, alebo posiela vzorky na analýzu do anonymného veľkokapacitného zahraničného laboratória, ktoré za výsledky nepreberá zodpovednosť?
  • Zúčastňuje sa pracovisko pravidelne na medzinárodných testoch kvality práce a má z nich príslušné certifikáty?
  • Má pracovisko k dispozícii program na štatistické vyhodnotenie výsledkov (napr. na výpočet pravdepodobnosti otcovstva a podobných ukazovateľov)?

Pracovisko GHC GENETICS SK spĺňa všetky vyššie uvedené kritériá.

Objednajte si z pohodlia domova jeden z testov v našej ponuke už dnes: